12 stycznia 2018

Jet bead abomination

I can see a certain tendency in the alt fashion scene to call every vaguely Muslim-looking garment a 'caftan'. While caftans are indeed a thing that exists, this name is widely abused, being used for clothes which have nothing in common with a real kaftan. There is quite a variety of clothing styles to choose from for women who follow Islam (unless they can't make choices of their own >D), and they have their different names. There are caftans, there are abayas in a lot of styles (the farasha style is often mistaken for a caftan), gandouras (usually mistaken as well), jilbaabs, djellabas, takchitas, burqas and so on. They also have trends, regional variations and might overlap with each other, to mess with you even more.
Unfortunately, I'm no expert in this field, and with Chinese sellers all over the internet, who put all possible tags in their auctions, it makes it very hard for a foreigner to pinpoint which garment is which. But know at least this - caftan is worn with a belt and has a feminine silhouette. If it's shapeless - then it's one of the things linked above.

Widzę pewną tendencję w światku mody alternatywnej, aby nazywać wszystkie arabsko wyglądające stroje kaftanami. O ile kaftany istotnie są rzeczą, która istnieje, o tyle ta nazwa jest powszechnie nadużywana dla ubrań, które z prawdziwym kaftanem nie mają nic wspólnego. Kobiety wyznające islam mają solidny wybór ubrań (chyba, że nie mogą sobie pozwolić na własny wybór >D), a każdy z nich ma swoją nazwę. Są kaftany, są abaye w wielu różnych stylach (farasha abaya jest często mylona z kaftanem), gandoury (też zazwyczaj mylone), jilbaaby, djellaby, takchity, burki i tak dalej. Podlegają trendom, mają regionalne odmiany i mogą się zazębiać, żeby nie było za prosto.
Nie jestem niestety ekspertem w tej dziedzinie, a przez chińskich sprzedawców panoszących się po internecie, którzy używają wszystkich możliwych tagów, obcokrajowcowi jest ciężko ustalić, co jest czym. Ale jedno jest pewne - kaftan jest noszony z paskiem i ma kobiecy krój. Jeśli jest bezkształtny - jest jedną z rzeczy podlinkowanych wyżej.


Beaded abaya - thrift store vintage black abaya
Underskirt - thrift store czarna abaya
Ankh earring - New Look ethno goth
Cross earrings - H&M kolczyki krzyże
Velvet choker - H&M aksamitka h&m hm
Short silver necklace - Pull&Bear naszyjnik bluszcz restyle
Ivy necklace - Restyle kolia bluszcz restyle
Triangle, both thumb and both moon rings - H&M
Big blue goldstone and little finger rings - Lokaah
Phaistos disc ring - tourist shop in Rethymno
Blue ring - Bijou Brigitte
Black ring - I am


I love the little islands on Oder in Wroclaw <3 Here's a part of the Malt Island, once a place for students, now being gentrified. The fate of this lonely tenement house, charmingly standing in the middle of nowhere, is at stake...

Uwielbiam wrocławskie wysepki na Odrze <3 Tutaj akurat fragment Wyspy Słodowej, ongi ponoć miejsca dla studentów, obecnie ulegającej gentryfikacji. Losy tej samotnej kamienicy, urokliwie stojącej pośrodku niczego, ważą się...Now this is an abaya. Shaped like a rectangle, bell sleeves and size 54 - it can't be anything else. I'm also shocked how short it is? I own one more and tried yet another one on, and they all reached above my ankles? Scandalous! >D
Accessories and the whole vibe of this outfit had to be as far away from any ethnic associations as possible. It's a rule I always follow while wearing ethnic clothes.

To akurat abaya. Kształt prostokąta, rozszerzane rękawy i rozmiar 54 - nie może być niczym innym. Szokuje mnie też jej długość? Posiadam jeszcze jedną, przymierzałam raz jeszcze inną, i one wszystkie sięgały mi ponad kostki? Skandaliczne! >D
Dodatki i ogólna stylistyka stylizacji musiały być jak najdalej od etnicznych skojarzeń. To zasada, której zawsze przestrzegam, gdy zakładam etniczne ciuchy.

27 października 2017

'You smell like rose loukoumi'

Lately I'm being haunted by feeling like a worthless and stupid person. I'm not sure if I want to address this issue publicly. It's not about trying to receive some words of reassurance that it's not true from you - these don't mean a lot from people who don't have the same interests as me. There's nothing hard in being impressed by someone's knowledge in a field we know nothing about. It's about me comparing to people who are into the same things as me. Their knowledge is broader and deeper, while I only glide on the surface and fall short in comparison... And this leads straight to drawing even farther-reaching conclusions I definitely don't wish to write about.

Ostatnio prześladuje mnie uczucie bycia mało wartościową i głupią osobą. Nie jestem pewna, czy chcę pisać o tym publicznie. Tu nie chodzi o wyciąganie od was zapewnień, że tak nie jest - niewiele one znaczą od ludzi, które nie interesują się tym samym, co ja. To żadna sztuka być pod wrażeniem cudzej wiedzy w dziedzinie dla nas obcej. Tu chodzi o moje porównywanie się z osobami, które siedzą w tym samym. Ich wiedza jest rozleglejsza i głębsza, ja tylko ślizgam się po powierzchni i wypadam blado na ich tle... A to prostą drogą prowadzi do wyciągnięcia dalej idących wniosków, o których już zdecydowanie pisać nie chcę.
Pleated vintage dress - thrift store
Beaded shawl - thrift store
Victorian capelet - handmade
Skipper cap - Sterkowski
Skull cameo necklace - Nietoperzownia
Moon earrings - H&M
Fake septum - Lokaah
Cobweb tights - Leg Avenue, plus solid white ones underneath and ripped ones over them
Fishnet gloves - Allegro
Winklepickers - Mango


The sight of running water kinda soothes my brain... The birds, though - I'd shoot them.

Widok płynącej wody trochę koi mój mózg... Ale do ptaszysk bym strzelała.
Being told I smell like rose loukoumi (Greek sweets, very tasty and very diabetes-inducing) was one of the best compliments I've ever heard <3 All thanks to my lovely Arabic fragrances. I've also tried doing subtler makeup here. Not sure if I like it.

Tekst o pachnięciu jak różane loukoumi (pyszne greckie słodycze gwarantujące cukrzycę) to jeden lepszych komplementów, jakie słyszałam <3 Wszystko dzięki moim arabskim pachnidłom, kocham je. Spróbowałam tu też subtelniejszego makijażu. Chyba mi się to nie podoba.

20 października 2017

Don't call my name

Do you know what lies behind your name? Do you know what language it originates from and what does it mean in it? Personal names are for us, the modern people, just a bunch of random letters which sound more or less pleasantly. They don't mean much for us, that's why we're so partial to nicknames, subconsciously driven by a wish to be called by a name that's somehow closer to our nature - and a wish to conceal the true one. There probably is some psychological basis to such thinking, but I'm not a psychologist, I'm a classicist - and what if I'll tell you: it's ancient magic?

Czy znasz znaczenie swojego imienia? Czy wiesz, z jakiego języka pochodzi i co w nim oznacza? Imiona są dla nas, współczesnych, mniej lub bardziej przyjemnie brzmiącymi zbitkami przypadkowych liter. Niewiele dla nas znaczą, dlatego chętnie zwracamy się ku pseudonimom, podświadomie kierując się chęcią nazywania się mianem, które jest bliższe naszej naturze - jak i chęcią ukrycia prawdziwego. Zapewne taki tok myślenia ma podstawy psychologiczne, ale ja nie jestem psychologiem, ja jestem klasykiem - i co, jeśli powiem: to starożytna magia?Before the dawn of rational thinking magical practices were inseparably intertwined with every part of life. It's only natural, that this one word meant to accompany every man since his birth until death, was also seen as magical. The name was an essence of a person since the oldest times, not only it sounded pleasantly, but had a very specific meaning. To know it and to use it in magical spells meant obtaining control over said person. On the other hand, damnatio memoriae, erasing someone's name from the memory, was condemning them to eternal nonexistence. Have you heard about female pharaoh Hatshepsut? She was a victim of such practice, we know her name just because some evidences of her reign happened to survive. And Egyptian beliefs were very strict in this case - if a name is not remembered, a person dies in the afterlife.

Przed nastaniem prymatu myślenia racjonalnego praktyki magiczne były nierozerwalnie związane z każdą sferą życia. To zrozumiałe, że to jedno słowo, które miało towarzyszyć każdemu człowiekowi od jego narodzin po śmierć, także było magiczne. Imię od najdawniejszych czasów było esencją danej osoby, miało nie tylko miłe dla ucha brzmienie, ale także i konkretne znaczenie. Poznanie go i użycie w celach magicznych oznaczało posiadanie władzy nad daną osobą. Z drugiej strony damnatio memoriae, wymazanie z pamięci czyjegoś imienia, skazywało osobę na wieczne nieistnienie. Obiła się wam o uszy faraon Hatszepsut? Ona właśnie była ofiarą takiej praktyki, znamy jej imię tylko dlatego, że kilka świadectw jej rządów się zachowało. A egipskie wierzenia były bardzo dobitne w tym przypadku - jeśli imię nie jest pamiętane, osoba umiera w życiu pośmiertnym.Name magic was believed to be so powerful it worked not only against people, but also gods and other supernatural beings. In Ancient Egypt the goddess Isis created an elaborate scheme to learn the true name of king of gods, Re. Lilith in one version of her myth escapes from Adam by saying the secret name of god. In the Bible Jacob wrestles with an angel, tells him his name which the angel changes to another - and refuses to return the favour. Outside religions there's also Odysseus, whose long homecoming was a direct result of foolishly revealing his name after blinding Polyphemus. There's a fable about Rumpelstiltskin. There is also our very modern Beetlejuice. All these stories are linked by believing that turning someone's true name against them forces them to cooperate.

Magia imienna była uznawana za tak potężną, że działała nie tylko na ludzi, ale też na bogów i inne byty nadnaturalne. W Starożytnym Egipcie Izyda uciekła się do podstępu, by poznać sekretne miano króla bogów, Re. Lilith w jednej z wersji swojego mitu uciekła od Adama dzięki wypowiedzeniu tajemnego imienia boga. W Biblii Jakub mocuje się z aniołem, wyjawia mu swoje imię, które anioł zmienia na inne - i odmawia podania swojego. Poza religiami jest chociażby Odyseusz, którego wieloletnia tułaczka była bezpośrednim wynikiem jego niebacznej przechwałki swoim prawdziwym imieniem po oślepieniu Polifema. Jest baśń o Titeliturym. Jest i nasz całkiem współczesny Beetlejuice. Wszystkie te historie łączy to wiara w to, że posłużenie się przeciw komuś jego prawdziwym imieniem zmusza go do współpracy.Another method was to use a huge load of epithets - after all, the more names we can use for someone, the better we know them. And the better we know them, the more they feel obliged to meet our demands, right? The prayers in any given polytheistic religion are full of this; let's take Greek tradition, where gods had lots of titles. Especially the chthonic gods were never referred to by their names out of fear, but only by euphemisms (Hades, for example, is known as 'Polydegmon' - 'the Hospitable'. You can't really argue with this - after all, the lord of the dead invites everyone >D). But Ancient Greece is not everything - Middle Eastern amulets against demons from 4th century CE use so many names of various divinities that it's impossible to guess whether they had belonged to a Christian, a Jew, a pagan or a Manichaean. And to this day Christianity loves using litanies, based on the very principle of using as many epithets as author could think of. That's pagan.

Inną metodą było użycie jak największej ilości epitetów - końcu im większą ilością imion możemy kogoś nazwać, tym lepiej go znamy. A im lepiej go znamy, tym bardziej czuje się zobowiązany do spełnienia naszych żądań, prawda? Modlitwy dowolnej religii politeistycznej są pełne tego; choćby tradycja grecka, gdzie bogowie mieli mnóstwo tytułów. Szczególnie o bogach chtonicznych nie wypowiadano się z nabożnego strachu inaczej, jak poprzez eufemizmy (Hades na przykład jest między innymi "Polydegmon" - "gościnny". Ciężko się z tym kłócić - władca zmarłych przyjmuje wszystkich [na after w Hadesie] >D). Ale starożytna Grecja to nie wszystko - bliskowschodnie amulety przeciwko demonom z IV wieku n.e. są tak eklektyczne w szastaniu świętymi imionami, że nie da się rozpoznać, czy należały do chrześcijanina, czy żyda, czy poganina, czy manichejczyka. I do dziś chrześcijaństwo lubuje się przecież w litaniach, opartych na tej samej przecież zasadzie wymienienia tylu epitetów, ile przyszło autorowi do głowy. To pogańskie.But there are also nameless gods. Like a certain peculiar deity, the head of the three biggest monotheistic religions in the world. Do you know his name? Yahveh/Yehovah? Tricky, but no - Hebrew alphabet is consonantal, the vowels in this word are a modern convention, sice the original, Old Hebrew articulation was forgotten. Nothing strange in this - only the high priest could say it, only on one day, one-to-one with his deity in the Holiest of Holies (his robe had tiny bells which had to make noise as he entered the room - should he come silently, the god would kill him). Or maybe you've heard El, Elohim or Adonai? These are titles - 'god', 'gods', 'my lords' (yes, it's plural, probably pluralis maiestatis). Allah? That's as much a name as French 'dieu' or Spanish 'dios' - it's simply an Arabic word for 'god'.
Let me ask you once again - do you know the true name of the god of the religions which rule the world? And if the power they have comes from it being impossible to bind this deity to anyone's will by using his true name, since the dawn of his times... And I really hate this dude.

Ale są bogowie bezimienni. Na przykład pewne specyficzne bóstwo, głowa trzech największych monoteistycznych religii na świecie. Czy znacie jego imię? Jahwe/Jehowa? Cwane, ale nie - alfabet hebrajski jest spółgłoskowy, samogłoski w tym słowie są umowne i dodane współcześnie, jako że oryginalne, starohebrajskie brzmienie, zostało zapomniane. Nie ma co się zresztą temu dziwić - jedynie najwyższy kapłan miał prawo wypowiedzieć imię boga, i to tylko w jeden dzień w roku, sam na sam z bóstwem w Świętym Świętych (jego szata miała przyszyte dzwoneczki, które musiały brzęknąć przy przestępowaniu progu - w przypadku cichego wejścia bóg karał śmiercią). A może komuś obiło się o uszy El, Elohim albo Adonai? To epitety - "bóg", "bogowie", "moi panowie" (tak, to liczba mnoga, zapewne pluralis maiestatis). Allah? Jest imieniem w takim samym stopniu co angielski "god" czy hiszpański "dios" - czyli żadnym, to "bóg" po arabsku.
Pozwólcie mi powtórzyć pytanie - czy ktoś zna prawdziwe imię boga religii, które trzęsą światem? I czy ich potęga bierze się z tego, że nie można nagiąć ich bóstwa do swojej woli poprzez prawdziwe imię, od zarania jego dziejów... I szczerze nienawidzę typa.
Embroidered black anarkali - thrift store
Black underskirt - thrift store
Afghan necklace - Allegro
Tribal earrings - Lokaah
Scarab ring - British Museum
Rest of rings - Lokaah
Headdress - combined from H&M roses, anklet from Chania and handmade headdress with feathers and pearls
Fake septum - LokaahToday a place I've been wanting to show one day since I've moved here for the first time - the Wroclaw cathedral, one of the symbols of this city. It was the first brick building in Poland when its construction began in 13th century. It's marvellous, full of tiny details - windows on both towers have different traceries, the whole building looks very different from each side, there are some weird tiny nonsense towerlets here and there, and this fantastic portal that looks like lace work <3 Unfortunately, like many landmarks in post-war cities, it's not authentic, but rebuilt. Why during rebuilding nobody got rid of these Baroque chapels, which go with haughty beauty of Gothic architecture as well as flowers with fur, I'm unable to understand...
Fun fact: my burning hatred for Baroque add-ons to Gothic churches have probably started when I was sightseeing this very cathedral 10 years ago.

Dziś na deser miejsce, do którego przymierzałam się właściwie od pierwszej przeprowadzki tutaj - wrocławska archikatedra, jeden z wielu symboli tego miasta. W momencie swojej budowy w XIII wieku była pierwszą murowaną budowlą w Polsce. Jest fantastyczna, pełna drobnych detalików - okna na obu wieżach mają inne maswerki, sam budynek z każdej strony wygląda zupełnie inaczej, jakieś dziwne wieżyczki bez sensu tu i ówdzie, i do tego ten cudowny portal koronkowej roboty <3 Niestety, jak większość zabytków w miastach zniszczonych wojną, nie jest autentyczna, a w znacznej części odbudowana. Dlaczego przy odbudowie nikt nie pozbył się tych szkaradnych barokowych przybudówek, które pasują do wyniosłego piękna gotyku jak kwiatek do kożucha, tego nie pojmę...
Zabawny fakt: moja gorejąca nienawiść do zbarokizowanych budowli gotyckich prawdopodobnie wzięła się dokładnie od zwiedzenia tejże katedry 10 lat temu.
What's with those Baroque abominations D:


'I'm going to start the new semester by dressing modestly', said Ra to herself while packing an ankle-length anarkali dress (that's a modest length!) and somehow ended up in an almost Byzantine garb. Yeah, go big or go to church >D

"Zacznę ten semestr ubierając się skromnie", powiedziała do siebie Ra pakując anarkali do kostek (to skromna długość!) i jakimś cudem skończyła w niemalże bizantyjskim stroju. Go big or go to church >D